Friday, 15 June 2007

Krappe arbeidsmarkt remt groei

In alle sectoren van de Belgische economie wordt de groei afgeremd door problemen om geschoold personeel aan te trekken. Dat leidt het VBO af uit zijn halfjaarlijkse enquête bij de ondernemingen.

Onze nationale economie, zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen, zal dit jaar een groei laten optekenen van ongeveer 2,5 procent. Dat is merkelijk minder dan de 3 procent van vorig jaar. Geen verrassende vaststelling. Het Planbureau en de studiediensten van de grote banken kwamen al eerder tot hetzelfde inzicht, net als de Nationale Bank die gisteren haar prognoses tot hetzelfde percentage optrok (zie hieronder). Maar in tegenstelling tot die instellingen, legt het VBO de schuld voor de vertraging bij de krapte op de arbeidsmarkt, net als de kmo-federatie Unizo overigens.

Het VBO steunt daarvoor op zijn halfjaarlijkse enquête waarbij bedrijven uit alle sectoren ondervraagd worden. Driekwart van de ondernemingen heeft een positieve kijk op de algemene economische situatie. Ook voor de komende zes maanden zijn de verwachtingen goed. Maar in vergelijking met einde 2006 is de groep optimisten afgeslankt van 37 tot 24 procent. Ook de pessimisten zijn goed voor een kwart van het totaal. De resterende helft stelt zich neutraal op.

Opvallend is echter dat alle sectoren nu zeggen dat ze met capaciteitsproblemen kampen als gevolg van een gebrek aan geschoold personeel op de arbeidsmarkt. Een half jaar geleden was dat fenomeen 'beperkt' tot 70 procent van de sectoren.

'Iedereen heeft nu te maken met de spanningen op de arbeidsmarkt. Bovendien verwacht 80 procent van de ondervraagden dat het probleem zich over zes maanden nog scherper zal stellen. Dat nijpende tekort aan werkkrachten met de gevraagde kwalificaties én de blijvende ongerustheid over de oplopende loonkosten wegen dan ook op de vooruitzichten', aldus gedelegeerd bestuurder Rudi Thomaes van het VBO.
Daar tegenover staat dat de bedrijfsinvesteringen gunstig evolueren. Bijna 60 procent van de sectoren is positief over de huidige situatie en over de verwachtingen tot einde dit jaar. Volgens adviseur Philippe Donnay blijft het probleem van de hoge energiekosten actueel, 'maar het rijst minder scherp dan bij vorige rondvragen'.

Verder vraagt het VBO aandacht voor het aanhoudende verlies van Belgische marktaandelen op de exportmarkten, de gebrekkige werking van de arbeidsmarkt, de inefficiëntie van de overheid en de vergrijzing. Het zijn uitdagingen waarvoor de volgende federale regering snel oplossingen moet aanreiken, luidt het.
'Zij moet een strikt budgettair beleid voeren dat steeds grotere én structurele begrotingsoverschotten opbouwt.' De werkgeverskoepel pleit ook voor een pact voor meer overheidsefficiëntie tussen alle beleidsniveaus in het land. Vanuit een heldere visie moet dat pact concrete maatregelen bevatten, gericht op een slankere overheid die betere diensten verleent.
Met de middelen die zo vrijkomen, kunnen de fiscale en parafiscale lasten voor de bedrijven verder omlaag en kan het exportland België, net als Duitsland, weer internationaal marktaandeel winnen. Parallel hiermee moet de volgende regering tegelijk de werklozen in België meer activeren én een doordacht economisch migratiebeleid voeren, besluit Rudi Thomaes.

Bron: De Standaard

No comments:

 
Add to Technorati Favorites