Tuesday, 22 May 2007

Arbeidsmarkt valt stil zonder migranten

Door de gelijktijdige ontgroening en vergrijzing van de bevolking zal België tegen 2050 minstens 360.000 werknemers tekort hebben. Zonder aanhoudende immigratie worden er dat zelfs meer dan 980.000.

Die voorspelling staat te lezen in Mind the Gap, een studie naar de trends in de arbeidsmarkten van de Europese lidstaten, uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam. De studie werd gemaakt in opdracht van human resources-dienstverlener Randstad.

De economische impact van de demografische trends -minder jongeren, meer ouderen- is zonder meer indrukwekkend. Volgens berekeningen van de Nederlandse professor Emmer daalt het aandeel van de Europese bevolking op arbeidsleeftijd (tussen 15 en 65 jaar) in de totale bevolking van 67 procent in 2005 naar 57 procent in 2050: een daling met 48 miljoen potentiële werkkrachten. Omdat niet iedereen op beroepsactieve leeftijd ook effectief werkt, bedraagt de werkelijke daling van het aantal werkenden in Europa 31 miljoen.

Emmer gaat in dat scenario uit van een aangehouden stroom migranten naar de EU-arbeidsmarkten. Lees: van een voortzetting van de migratie zoals die in de voorbije jaren heeft plaatsgevonden. Die migratie was aanzienlijk. Voor Duitsland bijvoorbeeld ging het tussen 1960 en 2005 om 9,3 miljoen migrantenwerkers. Voor België waren er dat 601.000, van wie liefst 200.000 in de laatste vijf jaar.

Omgekeerd kenden landen als Polen en Portugal in de voorbije 45 jaar een netto-uitstroom van arbeidskrachten, met respectievelijk 1,6 miljoen en 705.000.

De stopzetting of afbouw van die migratiestroom zou bijzonder nefast zijn. Zonder arbeidsmigranten zou het tekort aan werkkrachten in Europa oplopen van 31 naar 55 miljoen.

De cijfers voor België zijn al even sprekend. Bij een voortgezet beleid zou België een daling van het aantal werkenden kennen tegen 2050 van 360.000, of min 9 procent. Daarmee doet België het beter dan het Europese gemiddelde van 16 procent. Maar als ons land de grenzen volledig zou afsluiten voor immigratie, zou het tekort oplopen tot 984.000, een daling met liefst 23 procent.

In Mind the Gap worden de tekorten gedetailleerd in kaart gebracht, per land, per sector en beroepsgroep (voor België: zie grafieken).

Professor Emmer en Randstad besluiten uit al die cijfers dat 'elk Europees land migratie nodig heeft om zijn beroepsbevolking op peil te houden. Ook België zal 'nog meer dan vroeger moeten inzetten op immigratie'.

Ze waarschuwen om niet in de fouten uit het verleden te hervallen. Omdat niet arbeid maar gezinshereniging het belangrijkste motief is voor migratie, zorgt dat 'voor een instroom van heel wat ongeschoolde migranten, die dikwijls levenslang afhankelijk zijn van de sociale zekerheid. Migranten zijn verhoudingsgewijs meer werkloos dan werkend. België, Zweden, Frankrijk en Duitsland halen daarbij de slechtste scores. De grote uitdaging voor het beleid bestaat erin om als gastland de immigratie meer te sturen in de richting van gewenste competenties. Ook tijdelijke migratie moet veel actiever worden aangewend.'

Bron: De Standaard

No comments:

 
Add to Technorati Favorites